Jeśli nurtują Cię pytania odnośnie do tego, jakie wymogi powinna spełniać szatnia w Twojej firmie? Jak przeprowadzić jej organizacje? Jak ją wyposażyć? Przeczytaj ten artykuł, postaramy się w nim konkretnie odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.

Czy w firmie powinna być szatnia?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi, iż pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im dostęp co najmniej do ustępów i umywalek, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży i spożywania posiłków. W zależności od typu prowadzonej działalności gospodarczej, gdy w zakładzie nie występują szkodliwe czynniki dla zdrowia i w procesie pracy nie występuje brudzenie, szatnia może być połączona z jadalnią.

Przykłady:
1. Prowadząc hurtownię książek, możesz zorganizować szatnie i jadalnie w tym samym pomieszczeniu.
2. Jesteś właścicielem warsztatu samochodowego – w takim wypadku musisz rozdzielić pomieszczenia higienicznosanitarne. Po pracy Twoi pracownicy muszą mieć dostęp do wydzielonej umywalni, szatni i jadalni.

Co z szatnią w biurze?

Prawodawca na szczęście w sposób jasny odpowiedział na to pytanie. 

"Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy."

Oznacza to, że organizując biuro dla swoich pracowników, nie musisz wygospodarowywać osobnego pomieszczenia na szatnię. Z powodzeniem możesz zastąpić wpasowanymi stylowo do biura szafami na odzież, wieszakami.

Wymogi prawne i techniczne dotyczące szatni

Szatnia powinna być pomieszczeniem ogrzewanym, oświetlonym i wentylowanym z parametrami zgodnymi z wymogami wynikających z przepisów BHP i Polskimi Normami. Wysokość pomieszczenia, w którym zorganizowana została, szatnia nie powinna być mniejsza niż 2,5 m. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na potrzeby szatni zaadoptowano piwnicę bądź sutenerę, wtedy wysokość minimalna szatni wynosi 2,2 m.

Szatnie z oknami otwieralnymi, z których korzysta nie więcej niż 10 pracowników, muszą charakteryzować się parametrem wentylacji większym niż dwukrotna wymiana powietrza na godzinę. W przypadku pomieszczeń szatniowych przeznaczonych dla większej ilości pracowników, bez okien otwieralnych ten parametr jest dwukrotnie wyższy.

W każdej szatni należy zorganizować miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. W tej kwestii bardzo dobrym rozwiązaniem mogą być szatniowe ławki podłogowe.

Jaką powierzchnię powinno posiadać pomieszczenie przeznaczone na szatnię?

Wielkość szatni definiuje kilka parametrów:

  • Liczebność pracowników na najmocniej obsadzonej zmianie;
  • Przeznaczenie i typ szatni;
  • Szerokość przejść między elementami umeblowania szatni, powierzchnia korytarzy komunikacyjnych;
  • Ilości i rozmiarów szaf szatniowych, ławek i pozostałego wyposażenia szatni.

Na potrzeby obliczeń przyjmij, że wielkość przejść pomiędzy rzędami szaf szatniowych, a także główne trasy komunikacyjne nie mogą być mniejsze niż 1,5 m.

Podział szatni

Urządzenie i wyposażenie wymagane dodatkowe

W przypadkach szczególnych, gdzie odzież robocza pracowników musi spełniać określone wymagania higienicznosanitarne, ulega zamoczeniu lub zabrudzeniu, z szatnią powinno sąsiadować pomieszczenie lub pomieszczenia wyposażone w urządzenia do odkażania, odpylania i suszenia odzieży, czyszczenia obuwia w zależności od potrzeby. Jeśli kompleks szatniowy wymaga zastosowania kilku ze wspomnianych typów urządzeń, każdy z nich powinien być zainstalowany w osobnym pomieszczeniu.

Szatnia odzieży własnej pracowników

Dobre zorganizowanie szatni tego typu wymaga jej wyposażenia w szafy szatniowe zamykane, pozwalające na indywidualne korzystanie z nich przez pracowników. Powierzchnia wolna podłogi w tej szatni powinna przekraczać iloraz powierzchni 0,3 m2 i liczby pracowników korzystających z szatni.

Alternatywą dla zamykanych szaf szatniowych, może być zorganizowanie szatni na zasadzie wieszakowej. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest wydzielenie do obsługi szatni (przyjmowania i wydawania odzieży) personelu. Planując budżet swojej firmy, sprawdź jakie rozwiązanie w Twoim przypadku będzie tańsze i wygodniejsze.

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej

Jeśli specyfika pracy wymaga stosowania odzieży roboczej i ochronnej, której towarzyszą zabrudzenia, zamoczenie, specjalne wymogi higieniczne, pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do wyodrębnionego pomieszczenia z dostępem na tę odzież. Szatnia ta ma działać niezależnie od szatni na odzież własną pracowników. W odróżnieniu od poprzedniego typu szatni, ta nie może posiadać alternatywy w postaci szatni zorganizowanej na wieszakach. Dodatkowo pomieszczenie tej szatni powinno posiadać bezpośrednie połączenie z umywalnią, natryskami. Podobnie jak w poprzednim typie szatni wolna powierzchnia podłogi w tej szatni powinna wynikać z ilorazu liczby 0,3 m2 i liczby pracowników z niej korzystających.

Szatnia podstawowa

Szatnia podstawowa jest kombinacją wcześniej opisanych typów. W przypadku, gdy nie istnieje ryzyko, że własna odzież pracownika zostanie zabrudzona, skażona przez odzież roboczą, mogą być one przechowywane w tym samym pomieszczeniu szatniowym. W szatni podstawowej wymogiem jest, by na każdego pracownika korzystającego z szatni przypadało 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi. Dodatkowo szatnia powinna posiadać bezpośrednie połączenie z umywalnią. Organizator pomieszczenia szatniowego powinien zapewnić każdemu pracownikowi jedną z opcji wyposażenia: dwie pojedyncze szafy szatniowe lub jedną podwójną. Pod pojęciem podwójnej szafy szatniowej rozumie się mebel, który zapewnia oddzielenie własnej odzieży pracowniczej od odzieży roboczej na przykład z wykorzystaniem odpowiednich przegród i przestrzeni w szafie ubraniowej.

Szatnia przepustowa

Szatnia przepustowa powinna być urządzona w zakładach, w których personel pracuje przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie. Szatnia tego typu łączy w dwu sekcjach, wymogi szatni odzieży własnej pracowników i szatni odzieży roboczej i ochronnej z tą różnicą, że pomiędzy obu sekcjami szatni przepustowej powinien znajdować się zespół sanitarny z natryskami.

Załoga mieszana - jak wygląda sprawa szatni dla kobiet i mężczyzn działających w jednym zespole?

W zakładach, w których na jednej zmianie przebywa mniej niż 5 pracowników korzystających z szatni odzieży własnej, nie ma obowiązku organizowania osobnych pomieszczeń szatniowych dla kobiet i mężczyzn pod warunkiem, że zostanie zapewniona możliwość osobnego korzystania z tych pomieszczeń. Rozwiązać to można poprzez kabiny do przebierania się. Przy liczniejszych załogach należy zadbać o rozdzielenie szatni dla kobiet i mężczyzn.

Szatnia może być ładna – designerskie szafy szatniowe

Przyjazne otoczenie pracy ma oczywisty wpływ na samopoczucie pracownika. Co pośrednio wpływa na jego wydajność. Warto zatem zadbać o to by szatnia i jej wyposażenie sprzyjało ergonomii i wprowadzała w dobry nastrój oto nasze wybrane propozycje.