Szafa ubraniowa może być wykonana z laminatu, może być metalowa. Metal wcale nie musi oznaczać, że pomieszczenie będzie nudne. Szeroki wybór kolorów, ciekawe kształty sprawiają, że metalowe szafy nie muszą wyglądać standardowo czy nudno. Najważniejszych kryteria to rozmiar i materiały z jakich szafy będą wykonane, a wpływ na to będą miały branża i specyfika lokalu do którego szafy mają zostać zakupione.

Rodzaje szatni pracowniczych

Szatnia powinna być zaprojektowana i urządzona tak, by spełniała wymogi i przepisy BHP. Wytyczne w tym zakresie zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844; tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) . To na właścicielu zakładu, pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych. Zadanie nie jest proste.

Rodzaje szatni:

 • szatnia podstawowa, czyli szatnia odzieży własnej pracowników – przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników, odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej;

 • szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczony do przechowywania prywatnej odzieży pracowników, zwłaszcza gdy odzież ta nie powinna stykać się z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;

 • szatnie odzieży roboczej i ochronnej – przeznaczone do przechowywania odzieży roboczej  i roboczego obuwia;

 • szatnie przepustowe – stosowane w zakładach o wysokich wymaganiach sanitarnych. Szatnie tego typu składają się z trzech części: przeznaczonej na odzież własną, przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz z przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, znajdujący się pomiędzy i łączącego obie te części.

Szatnie odzieży własnej pracowników

Szatnia odzieży własnej pracowników powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika.  W pomieszczeniu szatni, powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni. 
Szatnia odzieży własnej pracowników może być urządzona w formie szatni wieszakowej, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania, rodzaje występujących zanieczyszczeń itp. oraz jeżeli jest zapewniona szybka obsługa. Szatnia taka powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinna być urządzona osobna szatnia dla mężczyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnienia mniej niż pięciu pracowników na jednej zmianie szatnie mogą być wspólne dla mężczyzn i kobiet, z tym że powinny być urządzone kabiny do przebierania się, 

2) przyjmowanie odzieży do szatni i wydawanie odzieży powinno być wykonywane przez specjalnie do tego wyznaczony personel, 

3) powinna być wyposażona w stojaki wieszakowe na odzież własną pracowników; odzież ta powinna być przechowywana, na indywidualnych wieszakach, 

4) stojaki wieszakowe powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części siatkowe półki na obuwie, w górnej zaś - półki na nakrycia głowy, teczki itp., 

5) szerokość przejścia dla obsługi szatni powinna wynosić co najmniej 1,1 m między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach, zaś co najmniej 0,95 m między ścianą a zewnętrznym rzędem wieszaków, 

6) powinna w niej znajdować się przebieralnia wyposażona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzież; liczba miejsc do siedzenia powinna wynosić co najmniej 30% liczby zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. 

2. Szatnie wieszakowe przeznaczone dla pracowników nie mających obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej mogą nie spełniać wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia .

Szatnie odzieży roboczej i ochronnej

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być urządzona - niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników - dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży (stwarzające możliwość zanieczyszczenia wnętrz szafy do przechowywania odzieży) lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne. 
Szatnia, o której mowa , powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. 
W pomieszczeniu szatni, powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni. 
Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, z natryskami i szatnią odzieży własnej pracowników. 

Szatnie podstawowe

Szatnia podstawowa może być urządzona zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników. Szatnia ta powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią. 
W szatni, o której mowa , powinno przypadać co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni. 
Szatnia, o której mowa, powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników. 
Do szatni podstawowej można stosować odpowiednie przepisy § 12 (Rozporządzenie), z tym że stojaki wieszakowe powinny być osobne na odzież własną pracowników i osobne na odzież roboczą i ochronną. 

Szatnie przepustowe

Szatnia przepustowa powinna być urządzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie.

Szatnia przepustowa powinna spełniać następujące wymagania:

 

1) część szatni przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 13 ust. 2 i 3,

 

2) część szatni przeznaczona na odzież własną pracowników powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 11 lub § 12,

 

3) ruch użytkowników szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami.

 

3. Dla pracowników mających kontakt z substancjami trującymi lub zakaźnymi powinna być przeznaczona odrębna szatnia przepustowa, spełniająca wymagania określone w ust. 2.

Szatnie pracownicze - Jak je zorganizować ?

Organizując szatnię należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 

 • szatnia musi być ogrzewana, wentylowana i jeśli to możliwe oświetlona naturalnym światłem;

 • wysokość pomieszczenia przeznaczonego na szatnię (poza sutereną, piwnicą i poddaszem – tu 2,2m) wynosić musi 2,5 m;

 • podłoga i ściany szatni wykonane powinny być z materiałów, które w łatwy sposób, utrzymać można w czystości. Ściany do wysokości 2m pokryte powinny być materiałem gładkim i odpornym na wilgoć;

 • szatnia znajdująca się w suterenie bądź piwnicy wymagają zastosowania odpowiedniej izolacji podłóg i ścian zewnętrznych;

 • w przypadku, kiedy z szatni zlokalizowanej w suterenie lub piwnicy korzystać będzie więcej niż 25 pracowników niezbędne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej;

 • w przypadku kiedy firma zatrudnia więcej niż 10 osób, należy zorganizować szatnie oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn;

 • przy mniejszym zatrudnieniu wyodrębnić można jedno pomieszczenie, ale z zaznaczeniem możliwości osobnego korzystania;

 • przy zatrudnianiu pracowników biurowych, szatnia nie jest wymagana. Mogą oni przechowywać swoją odzież w miejscu do tego wyznaczonym;

 • w każdej szatni zorganizować trzeba miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych, biorąc pod uwagę najliczniejszą zmianę;

 • w zakładzie pracy, w którym planowane jest stworzenie zespołu szatni dla pracowników wykonujących prace przy których istnieje prawdopodobieństwo znacznego zabrudzenia lub zmoczenia odzieży oraz dla pracowników, których odzież robocza, spełnione muszą zostać szczególne wymagania higieniczno-sanitarne. W takiej sytuacji wygospodarować należy również pomieszczenia wyposażone w urządzenia do sterylizacji, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia roboczego.

Szatnia w biurze

Jak wspomniano powyżej - szatnia w biurze nie jest wymagana, warto jednak pomyśleć o komfortowym miejscu, gdzie pracownicy będa mogli zostawić okrycia wierzchnie. Najprostrzym rozwiązaniem będzie szafa lub zwykły wieszak (sprawdź ofertę). Oczywiście w zależności od tego, ile osób w przedsiębiorstwie pracuje.

Szafa ubraniowa szafki do szatni

Szafki osobiste, szafki BHP i szafki ubraniowe