Biurka z elektryczną regulacją, krzesła biurowe, maty ochronne i wejściowe, wszystko dla Twojego biura w najlepszych cenach.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.mebledobiura.pl  
 
 
    I. [Przedmiot Regulacji]
 
    1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie  www.mebledobiura.pl 
    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mebledobiura.pl prowadzony jest przez „DARLOG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 16A. 
    2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.mebledobiura.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego.
    3. Akceptacja Regulaminu jest dowolna jednak konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 
    I. [Definicje]
 
    1. Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, poniżej wskazanym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
         a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego, 
w szczególności zapoznając się z ofertą Sklepu internetowego lub składając Zamówienie;
         b) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący lub zamierzający dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu internetowego niezwiązanej bezpośrednio 
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
         c) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
         d) Regulamin – regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
         e) Sklep  internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem  www.mebledobiura.pl ;  
         f) Sprzedawca– DARLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 16A, 61-315 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507478, NIP: 7831712899, REGON: 302718229;
         g) Towar – dobro znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego, w szczególności akcesoria magazynowe, regały półkowe, regały magazynowe, szafy, stoły warsztatowe i robocze przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
         h) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
         i) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
         j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Towarów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości, w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia.
         k) RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE;
         l) Umowa sprzedaży na odległość lub Umowa – umowa pomiędzy Klientem 
a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
III.  Postanowienia ogólne
 
1. Ceny Towarów znajdujące się w Sklepie internetowym podane są w wartościach netto oraz brutto (cena brutto zawiera podatek VAT w ustawowej wysokości 23%).
2.  Ceny podane w Sklepie internetowym nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, a także kosztów transportu zamówionego Towaru lub kosztów wysyłki Towaru, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty transportu obliczane są podczas składania Zamówienia automatycznie poprzez system lub też ustalane z Zamawiającym Klientem indywidualnie.
3. Towar pozostaje własnością Sprzedającego Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Towar całej należności.
4.  Sprzedający Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie obowiązuje jednak Klientów, którzy już dokonali zakupu Towaru przed zmianą cen, tj. po złożeniu Zamówienia przez Klienta. 
5.   Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny Towarów znajdujące się w Sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco. 
6.   Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Towarów lub jego opisy techniczne Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością. Wszelkie informacje techniczne dotyczące Towarów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów Towarów.
7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne: 
    a) W celu poprawnego korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu należy spełnić następujące wymagania:
- posiadać dostęp do urządzenia zaopatrzonego w przeglądarkę internetową;
    b) posiadać dostęp do sieci Internet;
    c) posiadać aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
    d) mieć włączoną obsługę plików cookies.
    e) posiadać rozdzielczość ekranu: [_]; zoptymalizowanąa dla rozdz. nie mniejszej niż 1024x768px
    f) posiadać przeglądarkaę: [_]; Mozilla Firefox w wersji min. 50 , Chrome w wersji min. 55 
Zz uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji przeglądarki; .
    g) mieć włączona ą obsługaę JavaScript i cookies;
8.    Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 7 powyżej910 oraz w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia przenośnego dodatkowo:
a)  urządzenia o rozdzielczości nie mniejszej niż 375x667px,
b) urządzenia z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub wyższej i Android w wersji 5 lub wyższej.
 
IV. Zamówienia
 
    1. Zawartość sSklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
    2. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym,  Klient ma możliwość zarejestrować się w Sklepie internetowym podając dane zgodnie z arkuszem rejestracyjnym lub złożyć zamówienie bez rejestracji konta. Klient obowiązany jest podać w trakcie rejestracji prawdziwe i aktualne dane. 
    3. Zamówienia można składać w Sklepie internetowym poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia odbywa się wyłącznie w dni robocze.
    4. Koszt transportu podany jest na stronie Sklepu internetowego w podsumowaniu Zamówienia, zależny jest od gabarytów i liczby ilości zamówionych przedmiotów Towarów . 
    5. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronie Sklepu Internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną na adres Sklepu internetowego.
    6. Poprawne zamówienie powinno zawierać w szczególności: dane kontaktowe Klienta, dane adres dostawy Towaru, co najmniej jedną pozycję określonego Towaru z ceną, sposobem płatności i dostawy. W zamówieniu Zamawiający Klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
    7. W przypadku niedostępności Towarów objętych zamówieniem, Zamawiający Klient  zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (m.in. może podjąć decyzję dotyczącą częściowej realizacji Zamówienia, wydłużenia czasu oczekiwania).
    8. Przebieg Zamówienia:
a) Zamówienie zostaje przesłane przez Zamawiającego Klienta do Sklepu internetowego;. 
b) bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające:
    i. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów wraz z należnymi podatkami; 
    ii. wybrany sposób dostawy oraz wysokość opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów;
    iii. wybrany sposób płatności;
    iv. adres dostawy.
    9. Zamawiający Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej  potwierdzający wpłynięcie Zamówienia do Sklepu internetowego.
    10. wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu. Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie złożonego Zamówienia wraz z fakturą pro forma zawierającą termin realizacji oraz koszty transportu. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić zgodność faktury proforma z Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania złożonego Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi drogą elektroniczną wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail.
    11. Po wpłynięciu należności na konto Sklepu, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
    12. W trakcie poszczególnych etapów wypełniania formularza Zamówienia, system informatyczny będzie na bieżąco informował Klienta o niewypełnieniu lub niezaznaczeniu wymaganych pól dialogowych lub jeżeli będzie to możliwe do identyfikacji – o wypełnieniu ich w sposób błędny.
 
V. Realizacja zamówienia
    1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest podanie przez Zamawiającego Klienta wszystkich niezbędnych danych w formularzu Zamówienia oraz wpłynięcie należności na konto Sklepu internetowego.
    2. Zamówienie jest realizowane przez Sklep zgodnie z danymi na fakturze pro forma.
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayPal lub Przelewy24 data księgowania przelewu jest dniem, w którym Zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
    3. W przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od Zamawiającego Klienta w ciągu 5 dni, od dnia przesłania faktury pro forma, zamówienie zostaje anulowane.
    4. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie,  Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji
    5. Zamawiającemu Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z Zamówienia w przypadku nie zrealizowania Zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych Towarów). Wówczas Klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
    6. Jeżeli Towar oznaczony jest w Sklepie internetowym znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” to jest to wyraźnie oznaczone w opisie danego Towaru. Ceny mające charakter promocji lub wyprzedaży wiążą do  „wyczerpania zapasów” albo w określonym terminie, co jest również oznaczone w opisie Towaru. Zamówienia zawierające Towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia.
    7. Jeśli Klient dokona nadpłaty na konto Sklepu internetowego, kwota ta zostanie zwrócona do Klienta. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. 
 
 
VI. Dostawa i koszty wysyłki
    1. Zakupione Towary dostarczane są pod adres określony w formularzu Zamówienia przez firmę kurierską lub inną firmę transportową wskazaną przez Sprzedającego Sprzedawcę.
    2. Dostawy Towarów realizowane są na terenie całego kraju.
    3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. 
    4. W przypadku przedłużającego się czasu dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach. Koszty transportu dostawy Towaru ponosi Klient.
    5. Odbierając dostarczone Zamówienie z Towarem Klient obowiązany jest je zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego.
    6. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. 
    7. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń, których można by było dochodzić z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba, że zaistniały przesłanki o których mowa w art. 76 Ustawy prawo przewozowe z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. 
    8. .Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane:
a)    błędnym lub niekompletnym podaniem przez Klienta danych adresowych podanych przez Klienta;,
b)    innej przyczyny leżącej po stronie Klienta. 
 
9. W przypadku kiedy Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
    a) podania przez Klienta błędnych danych adresowych,
    b) nieodebrania przez Klienta przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera,
    c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta,
Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego Towaru do Sprzedawcy. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego Towaru ponosi w każdym przypadku Klient.
 
10. Kurier dostarcza Towar pod wskazany adres, nie ma jednak obowiązku wniesienia zamówionych Towarów.  Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie.
11. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 
VII. Dokument sprzedaży Towaru i warunki płatności
                1. Dokumentem sprzedaży Towaru jest faktura VAT.  Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Sklep internetowy bez  podpisu Sprzedawcy.
    2. Faktury VAT za zakupiony Towar przesyłane będą do Zamawiającego Klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
    3. Akceptując niniejszy Regulamin, Zamawiający Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej przesłanej na adres Darlog Sp z o.o. Sp. k. ul. Pokrzywno 16A, 61-315 Poznań lub elektronicznie na adres: sklep@mebledobiura.pl.
    4. Warunki płatności:
       Po dokonaniu Zamówienia, Zamawiający Klient zobowiązany jest dokonać płatności przelewem elektronicznym  w wysokości 100%całkowitej  wartości Zamówienia (obejmującej w szczególności cenę Sprzedaży oraz koszty dostawy Towaru) na konto bankowe podane w fakturze pro forma Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką Towaru do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym całości wymaganej ceny Towaru.
 
VIII. Reklamacje
    1. Wszystkie zakupione Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. 
2. Instrukcja obsługi dostarczonego Towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem internetowym na adres e-mail: sklep@wdm24.pl lub kierować pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego Towaru przez Klienta.
5. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów prawidłowo zamówionych i dostarczonych do Klienta oraz wykonanych na specjalne zamówienie, za wyjątkiem, kiedy Towar posiada wady. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
6. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta została udzielona gwarancja na Towary, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
7. W przypadku Towarów w wymiarze niestandardowym, przyjmuje się granicę tolerancji 5%, Towary mieszczące się w tym zakresie nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji
 
IX. Gwarancje
 
    1. Gwarancja dotyczy  Towarów sprzedawanych przez Sklep www.mebledobiura.pl . 
    2.  Towary znajdujące się w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją Producenta, gdy jest  to wyraźnie wskazane w opisie Towaru, na warunkach wskazanych w specyfikacji Towaru, jak i niniejszym Regulaminie. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Towary. Okres trwania gwarancji wskazany jest w specyfikacji wybranego Towaru znajdującej się na stronie internetowej www.mebledobiura.pl .  Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Towar został wydany Klientowi. 
    3. Warunkiem zrealizowania przez Klienta  uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:
a) ważnego dowodu zakupu (faktura VAT), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Klienta  będącego Konsumentem,;
b) wadliwego Towaru.
    4.  Klient dostarczając Towar do Sprzedawcy zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie Towaru. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania, bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu Towaru obciążają  Klienta.
    5. Reklamowany Towar jest dostarczany do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w gwarancji w terminie liczonym od daty dostarczenia  Towaru do Sprzedawcy. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec wydłużeniu na czas określony przez Sprzedawcę.  W przypadku uznania reklamacji Klienta, nie będącego Konsumentem za niezasadną, Sprzedawca może zażądać zwrotu kosztów poniesionych w procesie reklamacyjnym.
    6. W przypadku, gdy w związku z analizą zasadności reklamacji i oględzin produktu Towaru  Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono zasady gwarancji, Sklep poinformuje o tym Klienta, zwracając  Klientowi wadliwy Towar. Klientowi, nie będącemu Konsumentem, Towar zostanie zwrócony  na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów.
    7. Za naprawę gwarancyjną uważa się w szczególności naprawę wadliwego Towaru dokonaną w okresie, o którym mowa w ustępie powyżej i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Towaru.
    8. Klientowi przysługuje prawo wymiany Towaru na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany Towaru w terminie uzgodnionym z Klientem. Przy wymianie Towaru na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Zamawiającego Klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sprzedawcę.
    9. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. 
    10. Gwarancją nie są objęte Towary z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sprzedawcy, a w szczególności:
a) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru;
b) powstałymi na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa;
c) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń Towaru lub innym działaniem przez osoby trzecie;
d) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego Towaru lub jego części.
    11. Wszelkie wadliwe Towary lub części, które wymieniono stają się własnością Sprzedawcy, z chwilą wykonania gwarancji.
 
 
X. Zwrot Towaru/ Prawo odstąpienia od Umowy
 
 
    1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
    2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez złożenia oświadczenia, na adres Sprzedawcy wskazany w treści Zamówienia lub adres poczty elektronicznej sklep@mebledobiura.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik  który jest dostępny do pobrania TUTAJ  , jednak nie jest to obowiązkowe.
    3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 
    4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
    5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,  
w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy.
    6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
    7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od Umowy chyba, że za wyłączną zgodą Sprzedawcy. Wobec Klientów , o których mowa w zdaniu poprzednim zasady i terminy odstąpienia od Umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiający w relacji B2B, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku odstąpienia od Umowy za zgodą Sprzedawcy, Zamawiający Klient, nie posiadający statusu Konsumenta, zostaje obciążony odstępnym kwotą w wysokości 30% wartości zwracanego Towaru oraz kosztami wysyłki Towaru. W przypadku przelewu, zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni. Sklep możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    10. Postanowienia wskazane w pkt X ust. 9 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas prawo odstąpienia od umowy przysługuje jej na takich samych zasadach jak Klientowi będącemu Konsumentem.  
    11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych 
w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności natomiast przypadku Umów: 
 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 
 b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
13. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości  Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
XI. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
3. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także dostępnej na stronie internetowej https://www.mebledobiura.pl/polityka-prywatnosci .
 
XII Postanowienia przejściowe i końcowe
    1. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego Klientami nie będącymi  Konsumentami będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd   ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
    2.  W przypadku gdy jedną ze Stron jest Konsument, Strony mają możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
    3. Spory, których jedną ze Stron jest Konsument, dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumentów, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
    5. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych, co następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego nowego tekstu Regulaminu. Wprowadzane zmiany nie odnoszą skutku względem Umów zawartych przed dokonaniem zmiany (ich wykonanie i rozliczenie podlega postanowieniom dotychczasowym).