I.  Postanowienia ogólne
1.    Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.mebledobiura.pl jest firma "DARLOG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. mieszcząca się w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 16A , 61-315 Poznań (zwany dalej jako Spółka lub Sprzedający).
2.    Zamówienia składane w sklepie sklep@mebledobiura.pl realizowane są przez firmę "DARLOG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
3.    Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.mebledobiura.pl podane są w wartościach netto oraz brutto (cena brutto zawiera podatek VAT w ustawowej wysokości 23%).
4.    Ceny podane w sklepie nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, a także kosztów transportu zamówionego towaru. Koszty transportu obliczane są podczas składania zamówienia automatycznie poprzez system lub też ustalane z Zamawiającym indywidualnie.
5.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
7.    Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach i cenach.
8.    Zdjęcia produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłymi zmianami proponowanych produktów. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
9.    Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów (osób fizycznych). Oferta jest skierowana wyłącznie do podmiotów gospodarczych (Podmiot gospodarczy dokonujący zakupu na stronie sklepu pod adresem www.mebledobiura.pl zwany dalej jako Zamawiający lub Kupujący.
10.     W celu poprawnego korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu należy spełnić następujące wymagania:
- rozdzielczość ekranu: [●]; zoptymalizowana dla rozdz. nie mniejszej niż 1024x768px
- przeglądarka: [●]; Mozilla Firefox w wersji min. 50 , Chrome w wersji min. 55
Z uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji przeglądarki.
- włączona obsługa JavaScript i cookies;
11.    Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 10 oraz w przypadku korzystania ze Sklepu za pośrednictwem urządzenia przenośnego dodatkowo
- urządzenia o rozdzielczości nie mniejszej niż 375x667px,
- Urządzenia z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub wyższej i Android w wersji 5 lub    wyższej

II. Zamówienia
1.    Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.    Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Zamawiający ma obowiązek zarejestrować się w Sklepie podając dane zgodnie z arkuszem rejestracyjnym.
3.    Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
4.    Koszt transportu podany jest na stronie w podsumowaniu zamówienia, zależny jest od gabarytów i ilości zamówieonych przedmiotów .  
5.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronie Sklepu Internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
6.    Poprawne zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe Zamawiającego, dane dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję określonego towaru z ceną, sposobem płatności i dostawy. W zamówieniu Zamawiający powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
7.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).
8.    Przebieg zamówienia:
a) Zamówienie zostaje przesłane przez Zamawiającego do Sklepu. Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu.
b) Zamawiający otrzyma niezwłocznie potwierdzenie zamówienia wraz z fakturą pro forma zawierającą termin realizacji oraz koszty transportu. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić zgodność faktury z zamówieniem.
c) Po wpłynięciu należności na konto Sklepu, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.


III. Realizacja zamówienia
1.    Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych oraz wpłynięcie należności na konto Sklepu.
2.    Zamówienie jest realizowane przez Sklep zgodnie z danymi na fakturze pro forma.
3.    W przypadku płatności przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
4.    W przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od Zamawiającego w ciągu 5 dni, od dnia przesłania faktury pro forma, zamówienie zostaje anulowane.
5.    W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
6.    Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
7.    Sklep zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia np. z powodu  braku dostępności zamówionych towarów. Anulowanie zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
8.    Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z zamówienia w przypadku nie zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych towarów). Wówczas Zamawiającemu zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
9.    Towar oznaczony w Sklepie znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia.
10.    Jeśli Zamawiający dokona nadpłaty na konto Sklepu, kwota ta zostanie zwrócona Zamawiającemu. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem Sklepu.

IV. Dostawa i koszty wysyłki
1.    Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia przez firmę kurierską lub inną firmę transportową wskazaną przez Sprzedającego.
2.    Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju.
3.    Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Ww. termin może zostać przedłużony, ze względu na przedłużenie terminu dostawy przez producenta lub inne  przyczyny niezależne od Sprzedającego.  
4.    Koszty transportu towaru ponosi Zamawiający.
5.    Przed obiorem przesyłki i pokwitowaniem odbioru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
6.    W przypadku stwierdzenia szkody należy niezwłocznie po doręczeniu przesyłki , jeszcze w obecności kuriera lub kierowcy firmy przewozowej sporządzić protokół szkody, Zamawiający powinien spisać protokół szkody z kurierem lub kierowcą firmy przewozowej oraz zgłosić ten fakt Pracownikowi Sklepu. Do reklamacji z tytułu szkód transportowych Zamawiający zobowiązany jest do załączenia protokołu szkody.
7.    Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń, których można by było dochodzić z tytułu ubytku lub uszkodzenia, Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, którego obiektywnie nie można było z zewnątrz zauważyć przy dokonywanym odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. .
8.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane:
a)    błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego,
b)    podaniem przez Zamawiającego adresu, na który dostawa jest niemożliwa z uwagi na stałe lub tymczasowe ograniczenia w ruchu pojazdów,
c)    działaniem siły wyższej, w tym klęską żywiołową, strajkiem, działaniami wojennymi i innymi zdarzeniami niedającymi się przewidzieć przy zachowaniu należytej ostrożności.
9.    W przypadku nadania przesyłki z towarem ponownie na adres Zamawiającego (z wyniku błędu Zamawiającego) koszty transportu naliczane są ponownie na koszt Zamawiającego.
10.    Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma jednak obowiązku wniesienia zamówionych przedmiotów. Zamawiający zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie.

V. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności
1.    Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Sklep bez jego podpisu.
2.    Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do Zamawiającego drogą mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
3.    Akceptując niniejszy regulamin, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
4.3.    Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sklep@mebledobiura.pl.
5.4.    Warunki płatności:  
Po dokonaniu zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności przelewem elektronicznym w wysokości 100% wartości zamówienia na konto podane w fakturze pro forma. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków przez Sprzedającego.


VI. Reklamacje
1.    Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
2.    Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT.
3.    Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
4.    W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail: sklep@mebledobiura.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przedłożenie faktury zakupu, którą Zamawiający otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do Sklepu wystąpienia wady w danym towarze.
5.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
6.    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego (kolor, proporcje itp.), nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7.    Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów prawidłowo zamówionych i dostarczonych do Zamawiającego oraz produktów wykonanych na specjalne zamówienie, za wyjątkiem kiedy rzecz sprzedana posiada wady.

8. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług.
9.    Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzić w obecności kuriera jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki następuje dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej lub transportowej i zgłosić ten fakt do Sklepu. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu cywilnego.

VII. Gwarancje
1.    Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez Sklep mebledobiura.pl
2.    Sklep mebledobuira.pl udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.mebledobiura.pl, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Zamawiającemu.
3.    Warunkiem zrealizowania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:

a) ważnego dowodu zakupu (faktura VAT),
b) wadliwego produktu.
 
4.    Zamawiający dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania, bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają Zamawiającego.
5.    Reklamowany produkt jest dostarczany do Sprzedającego na koszt Sprzedającego. .  Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedającego na zasadach wskazanych w gwarancji w terminie liczonym od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec wydłużeniu na czas określony przez Sprzedającego.  W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedający może zażądać zwrotu kosztów poniesionych w procesie reklamacyjnym.
6.    W przypadku, gdy w związku z analizą zasadności reklamacji i oględzin produktu Sprzedający. stwierdzi, iż naruszono zasady gwarancji, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego, zwracając Zamawiającemu wadliwy produkt na jego koszt i ryzyko, a Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów.
7.    Za naprawę gwarancyjną uważa się w szczególności  naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
8.    Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany produktu w terminie określonym w gwarancji lub uzgodnionym z Zamawiającym. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Zamawiającego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
9.    Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
10.    Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
11.    Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:

a) powstałymi podczas transportu i przeładunku,
b) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu,
c) powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
d) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie,
e) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części.
 
12.    Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu, z chwilą wykonania gwarancji.

VIII. Zwrot towaru
Zamawiający, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku Zamawiający zostaje obciążony odstępnym w wysokości 30% wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki towaru.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe
1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży z innymi podmiotami niż konsumenci będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.    Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie uaktualnienia zostaną na bieżąco opublikowane na stronie internetowej.

DARLOG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań

Kontakt z nami